S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Akciové koberce

naša cena 6,55 EUR
naša cena 141,00 EUR
naša cena 6,45 EUR

Najpredávanejší


Obchod. podmienky
Obchodné podmienky

Nákup tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

 

I. Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného   systému na www.predajkobercov.sk  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a      fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Po overení objednávky, spôsobu dopravy,  oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

 

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo   odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt.
 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
  a) dopravou predávajúceho (0,- EUR/km) ZADARMO, pri objed. nad 500 EUR.
  b) kuriérom 4,80 EUR,  alebo pri objednaní služby (zasiel. službou)
  c) kurierom, (poš. neúčtuje) ZADARMO - pri nákupe nad 159 EUR

  d) Slovenskou poštou ,dobierkou AKCIA - 1 EUR pri nákupe nad 29,99 EUR.
 5. e) Slovenskou poštou ,dobierkou 3,50 EUR pri nákupe do 12 EUR.                     
 6. f) Slovenskou poštou ,dobierkou 2,50 EUR pri nákupe nad 12 do 30 EUR.

 

Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

 

IV. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

  Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v  obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

  Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v prípade ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku  alebo jej časť ak:
  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
  c) kupujúci minimálne 2-krát za sebou vrátil objednaný tovar bez udania dôvodu
  d) kupujúci neprebral minimálne 2- krát za sebou objednaný tovar (dobierka)

 

 

VI. Záruka a servis

 1. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v  zabalení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, , nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa,. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 11. 08. 2011.

Reklamačný poriadok, záruka

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok


Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo osoby,
nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb;
zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného
zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými
právnymi predpismi.


Záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne
predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa
§ 623 a 623 Občianskeho zákonníka.


Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky
Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním
kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným
zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím
tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu jedine odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi (doklad o kúpe a sprievodný list k reklamácii) na adresu Bmkl s.r.o ,Školská 2417, 979
01, Rimavská Sobota.


Tovar musí byť doručený v čistý a s príslušenstvom dodávaným s tovarom. V prípade, ak k tovaru
bude chýbať dokumentácia ( doklad o zakúpení tovaru a sprievodný reklamačný list ) nebude možné
reklamáciu tovaru prijať a tovar bude odoslaný spät na kupujúceho náklady. To isté platí aj v prípade
ak nebude tovar v čistom stave.


Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.


Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi
predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže
namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú,
ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni
tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má
právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec
riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o vybavení najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v
súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a
súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade
s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je
kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola
vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie.
Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvý 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,
osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie
určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.

kontrolný orgán - Slovenská obchodná inšpekcia

https://www.soi.sk/

reklamačný formulár

Reklamačný formulár BMKL s.r.o.

 

Kupujúci :
Meno a priezvisko: ...................................
Ulica a číslo domu: ...................................
Mesto: ...................................
PSČ: ...................................
Telefónne číslo:* ...................................
E-mail:* ...................................
Číslo účtu:*: ..................................

 

Predávajúci :
IČO: 4766 6927
DIČ: 202 4050 270
Názov: Bmkl s.r.o.
Ulica a číslo: Školská 2417
Mesto: Rimavská Sobota
PSČ: 979 01
E-mail: info@predajkobercov.sk

 

Žiadam o reklamáciu tovaru zakúpeného v e-shope : predajkobercov.sk
Číslo faktúry: ...................................
Deň uzatvorenia zmluvy: ...................................
Reklamovaný tovar:
................................................................................................................................................

Popis chyby / dôvod reklamácie:
................................................................................................................................................

V .............................. dňa ..................................
Podpis kupujúceho
-----------

 

Vyjadrenie predávajúceho (vyplní predávajúci):

Reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom:
□ výmenou tovaru □ vrátením peňazí □ iným spôsobom: .......................................................
Reklamácia doručená : .............................. Reklamácia vybavená : ..............................
Reklamáciu vybavil (meno/tel.číslo/e-mail):..........................................................................
Číslo reklamácie:................................
.............................................................
Pečiatka a podpis

Kontakty

Ondrej Molnár

Adresa: J. Bodona1702/14

PSČ: 979 01 Rimavská Sobota

Email: info@predajkobercov.sk

MDhlY